Pětidenní exercicie v tichu zaměřené na obrácení a uzdravení 
vede P. George Biju VC

Smyslem exercicií je hlásat radostnou zvěst všem lidem bez rozdílu věku, vzdělání 
či povolání a umožnit jim zakusit Boží lásku tím, že naslouchají Božímu slovu 
a přijímají svátostnou milost.


Čas a příležitost

  • ztišit se, odpočinout si, zažít duchovní atmosféru
  • být s Ježíšem, naslouchat Jeho slovu, klanět se Mu, zpívat Mu, modlit se k Němu, setkat se s Ním, vést s Ním láskyplný dialog a v přítomnosti Lásky uvažovat o vlastním životě
  • zažít nekonečnou Boží lásku, Jeho milosrdenství, pochopení a přijetí
  • nalézt řešení, získat odpovědi, dokázat odpustit a zapomenout
  • kompletně obnovit svůj život ve světle poznání ovoce, darů a charismat Ducha svatého
  • objevit LEPŠÍ - Boží plán pro svůj život

 

P R O G R A M   D N E

07.30

  tichá adorace

08.00

snídaně

09.00

1. desátek růžence, chvály, 1. promluva

10.30

přestávka

11.00

2. desátek růžence, chvály, 2. promluva

12.30

oběd a polední přestávka

15.00

3. desátek růžence, korunka k Božímu Milosrdenství,
                        chvály, 3. promluva

16.30 

přestávka

17.00 

4. desátek růžence, chvály, 4. promluva

18.30 

večeře a večerní přestávka

20.00

5. desátek růžence, mše svatá

 

Promluvy probíhají v angličtině a jsou tlumočeny do místního jazyka.

Exercicie začínají v neděli/pondělí večer a končí v pátek/sobotu odpoledne. Nedílnou součástí exercicií je svátost smíření a obnova křestního slibu.

Exercicií se mohou zúčastnit katolíci i nekatolíci, kteří se chtějí něco dozvědět o víře a setkat se s Ježíšem.

Termíny konání exercicií v různých zemích jsou uvedeny v harmonogramu. Podrobnosti o exerciciích pro všechny věkové kategorie v roce 2017 v ČR najdete zde