P. Anthony Saji VC

Rozhovor s otcem Anthonym natočený v Klokotech v roce 2010. P. Anthony hovoří o svém životě, o kněžství, Kongregaci vincentinů, misii ve východní Afrcie, o svém vztahu k České republice 
a v závěru předává lidem z České republiky své poselství.
 

Pater Anthony Saji je knězem Kongregace vincentinů (VC). Narodil se 1. května 1977 v Indii jako nejstarší ze čtyř dětí věřící katolické rodiny. Od dětství se chtěl stát knězem, a ačkoli byla cesta jeho povolání obtížná a musel překonat mnoho překážek, dosáhl s Boží pomocí svého cíle.

V roce 1999 začal studovat filosofii v Bangalore (Indie) a v roce 2002 byl poslán do východní Afriky do vincentinské misie založené otcem Josephem Billem, aby zde v Nairobi (Keňa) absolvoval rok v pastoraci. Poté pokračoval ve studiu teologie na jedné z nejznámějších univerzit v Africe - na Tangaza College v Nairobi. Studovali zde studenti více než 77 národností, takže otec Anthony mohl již jako seminarista poznat rozličné kultury a světové názory.

Během svého studia v Nairobi získal praktické zkušenosti v nejrůznějších oblastech duchovní služby, kázání a duchovního doprovázení: se spolubratry vedl třídenní exercicie pro školáky, pomáhal v mnoha farnostech s nedělními kázáními, vyučoval ve školách náboženství, poskytoval duchovní péči v nemocnici, zodpovídal za skupinky mládeže a modlitební skupinky v různých farnostech a našel si čas i na to, aby se angažoval ve Vincentinském domě modlitby.

Po kněžském svěcení 29. prosince 2006 ho jeho provinciál poslal na dva měsíce do města Uvinza v Tanzánii, aby zde zastupoval místního faráře, a poté do Entebbe v Ugandě, kde byl jeho představeným otec Bill. Zde jednak zodpovídal za finanční záležitosti a zastupoval ředitele vincentinského modlitebního a exercičního centra v Entebbe, a jednak měl ve městě Masaka vzdáleném 180 km za úkol postavit nové exerciční a duchovní centrum. Během pěti měsíců vystavěl dům pro kněze, který byl vysvěcen 23. února 2008 u příležitosti 80. narozenin otce Billa. V březnu 2009 následovalo vysvěcení nového kostela.

Po smrti otce Billa v březnu 2008 byl P. Anthony Saji ustanoven jeho nástupcem. Od té doby cestuje po světě a vede šestidenní exercicie v mlčení zaměřené na obrácení a uzdravení člověka, jakož i lidové misie a speciální programy pro mládež. Zbytek svého času a sil věnuje východoafrické misii.

Hlavním cílem exercicií je obrácení člověka k Bohu, založení života na svátostech a Písmu svatém a zapojení Desatera do každodenního života. Mnozí účastníci exercicií svědčí o tom, že na exerciciích zakusili Ježíšovu lásku skrze učení P. Anthonyho a skrze jeho lásku k lidem. Po dlouhé době nalezli vnitřní pokoj nebo přistoupili ke svátosti smíření. Jedni se naučili odpouštět či přijmout svou nemoc, jiní se uzdravili ze závilostí různého druhu či z psychické nebo fyzické nemoci.

Ačkoli je otec Anthony mladý věkem, získal již bohatou životní zkušenost. Za svůj život prošel mnohým utrpením: zažil chudobu, hlad a těžkou práci (od dvanácti let musel pět let živit rodinu, neboť jeho otec přišel o dosavadní práci a díky svému handicapu nemohl jinou získat), prožil odmítání a pochybnosti o svém povolání, ozbrojená přepadení, nehody, otravu, těžkou nemoc své matky a jiné zkoušky. Přes to všechno vyzařuje otec Anthony radost a lásku Krista a názorně ukazuje, jak šťastný může být člověk s Ježíšem již zde na zemi. Tuto svou životní zkušenosti Boží přítomnosti touží sdílet s druhými lidmi.